Brandskyddskontroll

Den första januari 2004 trädde lagen (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft.

Där finns det reglerat i 3 kap 4 § att det skall göras brandskyddskontroll på eldstäder och rökkanaler.
Kontrollen skall göras med olika intervall beroende på vad man eldar med och i vilken omfattning.
Det är Statens Räddningsverk som har beslutat vilka intervall som gäller.
Myndigheten som det nu ligger under heter MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
För att kolla vilket intervall som gäller för  er värmeanläggning, så kan ni klicka här.

Statens Räddningsverk har även beslutat att de som utför brandskyddskontrollen skall vara sotare med särskild vidareutbildning. Behörighetskraven finns reglerade i MSBFS 2014:6 14 §.

Vi är fem stycken i vår organisation som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Även omfattningen av kontrollen finns reglerad i MSBFS 2014:6.

Priset för kontrollen följer en taxa som är fastställd av kommunen och regleras upp med ett index, varje år.

OBS!

Det är viktigt att vi har tillgång till hela värmeanläggningen.

Vi behöver:

  • Komma upp på taket.

  • Få tillgång till skorstenen i hela dess längd (även uppe på vinden).

  • Tillträde till eldstaden (tänk på att eldstaden måste vara någorlunda sval).