Integritetspolicy

Policy för personuppgiftshantering GDPR

Innehållsförteckning

 1.   Inledning och syfte
 2.   Tillämpning och revidering
 3.   Organisation och ansvar
 4.   Begrepp och förkortningar
 5.   Personuppgiftsbehandling

1.  Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att HSV Hässleholms Sot & Vent hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.


2. Tillämpning och revidering

HSV Hässleholms Sot & Vent ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av HSV Hässleholms Sot & Vent minst en gång per år och uppdateras vid behov.

VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.


3. Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till Pernilla Engvall.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.


4. Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5. Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

Information vi samlar in om dig

 • Vi samlar in personuppgifter i samband med att vi utför sotning, brandskyddskontroll enligt:
 • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller i samband med att du som blivande eller befintlig kund beställer en tjänst av HSV Hässleholms Sot & Vent.
 • Person och kontaktinformation – namn, faktura-adress, postadress, mobiltelefonnummer, e-post, personnummer (vid användning av KIVRA eller vid ROT-avdrag) och vilken fastighet som arbetet är utfört i.
  Betalningsinformation – fakturainformation
  Information om vilken tjänst som utförts i er fastighet.
  Detaljer angående om en vara har köpts
  Finansiell information – eventuell negativ betalningshistorik
  Historisk information – Tidigare Sotning och Brandskyddskontroller, Besiktningar eller köp.
 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande.
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD.  VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vad gör vi med informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
Identitetsuppgifter,kontaktuppgifter
 och fastighetsinformation
t.ex namn, kundnummer är nödvändigt för att uppfylla HSV Hässleholms Sot & Vents tjänster, Sotning, brandskyddskontroll enl. Lagen om Skydd mot Olyckor.

Betalningsinformation
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som HSV Hässleholms Sot & Vent har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning.

Mer information finns på

www.datainspektionen.se

Grundläggande principer

Dataskyddsförordningen i sin helhet