Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder.  Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag sotning och brandskyddskontroll. 

Vid rengöring(sotning) tas brandfarliga beläggningar bort i eldstaden och skorsten för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen så kallad soteld.

Hur ofta ska man sota?

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och det är respektive kommun som beslutar om vilken taxa som får tas ut för sotning samt brandskyddskontroll.

Hässleholms kommun
Markaryds kommun

Egensotning

Du kan ansöka om egensotning hos kommunen. Kommunen kan efter ansökan tillåta dig som fastighetsägare att sota din egen fastighet. 

Kommunen tar hänsyn till:

  • Risksituationen
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. I samband med ansökan görs en kontroll på föregående sotning- och brandskyddskontrolls protokoll.

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!